hlava


krk


páteř


hrudník


břišní dutina


končetiny a pohybový aparát


klouby


aaaaaaaaaaaKopírování je možné jen se souhlasem autora.


www.veterina-praha.cz

Základní pojmy


MVDr. Dominik Vlach, veterinární klinika Brandýs nad Labem

Vítám Vás na stránkách věnovaných problematice užití počítačové tomogracie (zkráceně CT) ve veterinární medicíně malých zvířat. Přestože se v rámci těchto stránek nechci zabývat technickými detaily, bude pro další srozumitelnost výkladu užitečné vysvětlit několik běžně používaných pojmů a také ve stručnosti popíši, jak vyšetření probíhá a jaké předpoklady jsou nutné k jeho provedení.

Každého pacienta nejdříve uspíme, poté napolohujeme a zafixujeme na posuvném vyšetřovacím stole. Někdy je nutné k zajištění nehybnosti v době skenování zastavit na několik sekund dech a proto, především při vyšetření plic a orgánů břišní dutiny, pacienty napojujeme na řízené dýchání. Následně vyšetřovaná část těla (nebo celé tělo) projede skrz tunel (GANTRY) a vznikne TOPOSKEN. Toposken je v podstatě normální rentgenový snímek který zhotovíme jako první a který nám slouží k prostorové orientaci při plánování a následném zhotovování příčných řezů- skenů. Na toposkenu, neboli také topogramu si plánujeme jakou část těla, odkud kam, budeme skenovat. Pokud leží vyšetřovaný pacient na posuvném stole podélně, budou skeny v axiální rovině (to znamená v rovině kolmé na dlouhou osu těla). Často používáme intravenozní kontrastní látky, zvláště u alergiků je pak potřebná antialergická příprava s aplikací kortikoidů. Naproti tomu nepoužíváme barytové kontrasty, které jsou příliš silné a poněkud znehodnocují obraz. 

Sken je tedy obraz řezu tělem – obvykle v příčné rovině na podélnou osu těla.  Je to základní zobrazení, a je tím, co nejčastěji při prohlížení posuzujeme. Tloušťka skenu je řádově v milimetrech.

Pokud zhotovíme těchto skenů za sebou řadu (alespoň desítky), a pokud budou za sebou dostatečně hustě a pravidelně, například po milimetru, můžeme z nich následně vytvořit, nebo spíše složit, takzvanou rekonstrukci. Rekonstrukce nám umožňuje vytvořit  řezy v dalších rovinách. Obvykle v rovině sagitální (paramediální) a v rovině coronární (kolmá na rovinu axiální i paramediální). Kvalita rekonstruovaného obrazu je závislá především na tom jak hustě za sebou jsme zhotovili příčné řezy a jak jsou tenké. Moderní software nám rovněž dovolí vytvořit rekonstrukci trojrozměrnou 3D, nebo dokonce trojrozměrnou, měnící se v reálném čase. Způsobú rekonstrukce obrazu je více. MIP (maximal intensity prjection) například zobrazí přednostně struktury s vyšší radiodenzitou, VR (Volume retending) zase zobrazuje stínování trojrozměrného zobrazení. 


Viagra Cialis Cena

Viagra Cena Cialis Cena

TOPOSKEN- normální rtg snímek sloužící k naplánování příčných řezů na zafixovaném pacientovi. 

SKEN příčný řez tkání – to co vyhodnocujeme nejběžněji. 

REKONSTRUKCE – obraz složený z řady za sebou jdoucích příčných skenů.  2D, 3D, MPI, VR a další.


MVDr. Dominik Vlach

Pražská 76

250 01 Brandýs n.L.
www.veterinabrandys.cz
www.veterinapraha.cz

email: dvlach@centrum.cz
tel: 326903189